Gezondheid

Gezondheid is een kwestie van balans, van evenwicht. Het evenwicht is afhankelijk van het afweersysteem, van het herstelvermogen. Functioneert het afweersysteem niet goed: dan word je ziek. Het vermogen jezelf te genezen wordt verklaard door de meest fundamentele natuurwet die we kennen: actie is reactie. Dag en nacht, huilen en lachen, warm en koud.  

De reactie is altijd omgekeerd evenredig aan de actie en zorgt ervoor dat het evenwicht en dus onze gezondheid telkens wordt hersteld. Dit is de levensenergie of levenskracht. Gedynamiseerde of gepotentieerde geneesmiddelen in de homeopathie, prikkelen deze levenskracht direct op het energetische niveau waardoor wij het evenwicht weer kunnen vinden en ons hierdoor zelf kunnen genezen.

Ziekte

Stelt u zich een hogedrukpan op een vuur voor.

De hogedrukpan symboliseert het levend organisme (mens of dier).
Het vuur symboliseert de tijd en exogene gebeurtenissen (invloeden van buitenaf dus).

Als de druk binnen in de pan te hoog oploopt, kan normaal gesproken de druk weg uit het ventiel en zien we een wolk van stoom (symptomen die samen een ziektebeeld kunnen geven) of meerdere kleine wolkjes achter elkaar (verschillende minder hevige klachten). 
De druk in de pan vermindert hierdoor en voorkomt zo dat de pan uit elkaar ploft. 

Door onderdrukking van de wolk, zie je weliswaar de wolk met stoom (symptomen of ziekte) niet meer, maar žn de pan blijft het probleem nog steeds aanwezig en de spanning stijgt. Derhalve is de patiŽnt slechter af.

We kunnen niet zien wat er in de pan gebeurt. 
Er lijkt van buitenaf niets meer aan de hand: we zien immers geen wolk meer. Maar schijn bedriegt. 
Het kan zijn dat het probleem zich naar een ander niveau toe verplaatst (vaak zie je na onderdrukte huidklachten later longklachten optreden). 
De wolk kan dus op dezelfde manier terugkomen met dezelfde klachten, maar de wolk kan ook later als een andere (vaak dieper gelegen) klacht terugkomen.

Door het tijdsverschil dat kan optreden tussen de beide ogenschijnlijk los van elkaar staande ziektes, wordt vaak het verband niet meer gelegd. Maar in feite is het een uiting van de levenskracht op een ander (vaak dieper) niveau van dezelfde onvrede die het wel heeft, maar niet kan uiten. Alles staat met elkaar in verband. Het zijn geen los van elkaar staande gegevens. De mens functioneert als totaliteit, in zijn geheel.

Het kan ook zijn dat de grote wolk zich in kleine wolkjes achter elkaar gaat uiten. 
Dan weer dit en dan weer dat probleem krijgt. Er ontstaan chronische problemen.
Zo zie je het rijtje medicijnflesjes op de kast voor diabetes, voor het hart, voor regulering bloeddruk, enz. enz. 

Als laatste mogelijkheid kan het zijn dat de druk in de pan zo enorm oploopt, dat deze ineens ontploft: een fatale klap die een uiting is van de onzichtbare druk die nog steeds binnenin een probleem vormde, maar niet (op tijd) werd onderkend.

De druk in de pan kan oplopen door verschillende factoren: de tijd, externe incidenten in het leven van een dier (verlies van een vriendje, staart tussen de deur), een griep epidemie, erfelijke informatie (niet altijd bekend bij de eigenaar of zichtbaar!) of door onderdrukking. Door de homeopathische behandeling volgens de ziekteclassificatie toe te passen, worden alle aspecten van het ziek zijn Ťn de constitutie behandeld.

Er wordt dus bij de ziekteclassificatie onderscheid gemaakt tussen acute en chronische klachten. We kunnen te maken hebben met klachten die van binnenuit komen, vanuit de constitutie, evt. met diepgewortelde erfelijke informatie. Deze klachten kunnen chronisch of acuut zijn. Maar we kunnen ook te maken hebben met klachten door oorzaken van buitenaf, zoals genoemde traumata waardoor het dier een acute klacht gaat ontwikkelen. Voor acute klachten kan een telefonisch consult volstaan en adviseer ik een zgn. homeopathie ehbo-doos in huis te halen (te koop bij de praktijk) zodat het middel direct ingegeven kan worden en er geen onnodige tijd verloren gaat. Voor klachten die van binnenuit komen en chronisch zijn, zal een uitgebreid vraaggesprek moeten plaatsvinden om informatie te verzamelen over o.a. de oorzaak, aanleiding, erfelijke informatie, omstandigheden die de klachten verbeteren of verslechteren, enz. enz..


Onderdrukking

Onderdrukking kan bijvoorbeeld door veelvuldig antibiotica en prednison gebruik. Maar het kan ook door verkeerde toepassing van (complex en klinische) homeopathie of andere (alternatieve) geneesmiddelen. Het kan zelfs door gebruik van ogenschijnlijk onschuldige uitwendige zalfjes. Hoe veel het individuele dier hier last van heeft, is afhankelijk van vele factoren zoals de erfelijke aanleg die het individu al heeft meegekregen bij de geboorte, maar ook wat het dier allemaal al heeft meegemaakt in zijn leven.

Het gevaar bij onderdrukking is dat de patiŽnt wordt opgelapt, maar er geen daadwerkelijke genezing plaats vindt. Daadwerkelijk helen of genezen, vindt altijd plaats in zijn totaliteit en van binnenuit en door toepassing van natuurwetten. Aangezien de levensenergie (de kracht die ervoor zorgt dat een zaadcel en ei-cel samen uitgroeien tot een compleet functionerend wezen oftewel de kracht die maakt dat wij leven) dynamisch van aard is, zal het geneesmiddel ook dynamisch moeten zijn.

Homeopathische middelen zijn gedynamiseerd volgens de formule van Einstein: E = mc2. Oftewel massa is gestolde energie. Door steeds verdere verdunning en schudden (potentieren genoemd) wordt de energie die in de genezende stof zit, losgemaakt waardoor er een enorme geneeskrachtige werking vrij komt.

Het bijzondere bij behandeling met klassieke homeopathie en in het bijzonder via de ziekteclassificatie is dat de dieren niet alleen minder klachten hebben, maar dat vaak hun algehele gezondheidsniveau op een hoger peil komt. Stress beter aan kunnen, rustiger, minder bang of agressief worden.

Ziekteclassificatie

In de ziekteclassificatie worden ALLE elementen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van de klacht(en) meegenomen in de behandeling.
Hiervoor zijn doorgaans meerdere (groepen van) middelen nodig.
Inzicht in de ziekteclassificatie vergt echter een zeer grondige studie en kan alleen door een veterinair klassiek homeopaat die speciaal hiervoor is opgeleid toegepast worden.
Er zijn tot nu toe slechts enkele homeopaten hiervoor gediplomeerd. Veronique is ťťn van hen.

 

 


Ovaal: Syph†††††††††††††††† †††††††††††

Ovaal: Syc†††††††††††††††† ENDOGEEN†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† EXOGEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alle informatie zit in de constitutie. Hiermee is een dier geboren. De constitutie verandert niet gedurende het leven. Dieper dan de constitutie kan je een dier niet raken en dus genezen.
De erfelijke informatie is individueel in de constitutie vertaald en kan zo een extra belasting opleveren om een bepaalde tendens te ontwikkelen.

1.      Dit kan een ontstekingstendens zijn, bijvoorbeeld (herhaaldelijke) ontstekingen aan: oog, oor, blaas, baarmoeder, enz..

2.      Het kan ook een carcinogene tendens zijn, zoals tumoren, kanker ontwikkeling

Bovenstaande tendensen zijn door de tijd heen te herkennen door de erkend veterinair klassiek homeopaat en dienen meegenomen te worden in de behandeling.

Door de tijd heen, kan een dier door incidenten en omstandigheden (tijdelijk of langdurig) in een andere staat van zijn komen te verkeren.
Er kunnen incidenten zijn, zoals een val van een trap, het verlies van een maatje.
Deze incidenten zijn exogeen, komen dus van buiten de patiŽnt en zijn doorgaans zeer goed en snel op te lossen met homeopathie.
De patiŽnt hoeft in principe verder niet te worden nabehandeld.

Als echter door een incident of omgevingsfactor een dieper probleem wordt getriggerd en er (herhaaldelijk) klachten ontstaan, is het een zgn. acuut-miasmatische opleving van binnenuit, dus endogeen.
Een voorbeeld kan zijn dat elke keer met nat koud weer een hond slechter loopt. Deze opleving kan je homeopathisch behandelen, maar dan is de patiŽnt nog niet genezen. Door tevens op de constitutie na te behandelen, voorkom je in de toekomst dat de patiŽnt bij de volgende koude en natte periode weer deze klachten gaat krijgen. Een behandeling op de constitutie duurt doorgaans langer dan een behandeling op een incident of een acuut miasmatische opleving.

Ook kan een patiŽnt tijdelijk slachtoffer van een epidemie zijn, een zgn. tussenziekte. Doorgaans gaat deze ziekte weer voorbij. Om het herstel te bespoedigen, kunnen ook homeopathische middelen ingezet worden. Dit kan ook als er zgn. restklachten overblijven van een griep of andere tussenziekte.

Een behandeling kan ook in de loop van de tijd blokkeren, stagneren.
Het is zaak van de veterinair klassiek homeopaat om op te sporen wat er precies blokkeert en waarom.
De blokkade kan voortkomen uit eerder veelvuldig geneesmiddelgebruik (de wolk wordt teruggeduwd in de pan), erfelijkheid, of vanuit dieper gelegen miasma’s sycose, syphilitis en psora. Het voert hier te ver om deze onderliggende miasma’s dieper toe te lichten.
Als hier duidelijkheid over bestaat, kunnen ook hiervoor passende (groepen van) geneesmiddelen worden ingezet.

Resumť ziekteclassificatie
Doel 1: Oplossen acute opleving (wolk) zonder onderdrukkend bezig te zijn.

Doel 2: Erfelijkheid is vaak een enorme blokkade, m.n. door selectieve fok. Dus erfelijke tendens aanpakken. Er is bekend dat er bij bepaalde soorten en rassen dieren meer aanleg voor bepaalde tendensen is dan bij anderen

Doel 3: Als er rust in de acute situatie is, pas de constitutie aanpakken. In de tussentijd zorgen dat patiŽnt zo min mogelijk belasting van buitenaf krijgt aangeboden, dus dat het vlammetje onder de pan laag blijft. Anders is het nog geen tijd om de constitutie te behandelen.

Doel 4: Indien de behandeling stagneert, blokkades nagaan. Tussenziekten kunnen blokkeren en iatrogeen vaak vaccinaties of langdurig antibiotica of prednison gebruik.

Meer informatie over ziekteclassificatie is tevens te vinden op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Homeopathische_ziekteclassificatie.
                                                

                                                                  Algemeen